กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นาย บุญสม จันทร์อู่ทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงพันธุ์ ทองหล่อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณรงค์ชัย ทองสกุล

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวชุติมา รุ่งเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรัญ โรจนศิลป์

คนงานทั่วไป ขับรถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนฯ

นายยุทธภูมิ กฐินเทศ

คนงานทั่วไปซ่อมบำรุงระบบประปา