กองคลัง

โครงสร้างกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นางเดือนจันทร์  สั่งสอนอาตม์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวจิตรลดา   ก้อนทอง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางลำดวน ออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

นางสาวจันทร์จิรา พลอยกระจ่าง

คนงานทั่วไป /ผช.ธุรการ/งานพัสดุ

 

นางสาวศศิวิมล รักอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นายวรายุ เพิ่มธัญกรรม

คนงานทั่วไปปฎิบัติงานธุรการ