สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

 

นางสุรินทร์ ซื่อสัตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพัสญา ปักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

จ.ส.อ.สำราญ ออกแมน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นางสาวสุรีพร วทัญญู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางจิราวรรณ พันยา

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายวินัย ไม้เจริญ

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาว นิราวัลย์ ควรหัตถ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางปรียาภรณ์ สุวรรณ์ผดุง

คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายนฤพนธ์  อ้อยทองทิพย์

นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวนิตยา รักอ่อน

ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

 

นางสมใจ บุญโต

แม่บ้าน

 

นายลำไพ  หน่อทอง

คนงานทั่วไป

 

 

 


 

โครงสร้างแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

 

นางสุรินทร์ ซื่อสัตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.อ.สำราญ ออกแมน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายพงษ์ศักดิ์ ภู่ศรีพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายสุรเชษฐ์ สดเอี่ยม

คนงานทั่วไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์อปพร

 

นายปอง แก้วกัลยา

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำศูนย์อปพร

 

นายสมนึก ดีศิริ

คนงานทั่วไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์อปพร

 

นายณัฐพงษ์   ขาวผ่อง

คนงานทั่วไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์อปพร

 

นายจเล  ฉุนหอม

คนงานทั่วไป ( อปพร.)

 

นายสำเริง  นุชนารถ

คนงานทั่วไป ( อปพร.)

 

นายณเรศ  อิ่มบ้านเบิก

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุก

 

นายสำรวย  เอี่ยมทรัพย์

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุก

 

นางลำดวน ดีวงษา

คนงานทั่วไปงานทะเบียนและทรัพย์สิน ฯ

 

นางสาววรงค์ศิริ หมอบอก

คนงานทั่วไปผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 


 

โครงสร้างแผนงานการศึกษา สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

 

นางสุรินทร์ ซื่อสัตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางจิราวรรณ พันยา

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวจุฑามาส บุญเอี่ยม

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นางสาวนิลลดา บุญช่วย

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก