สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต   เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑ์มวลรวม  รายได้  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปละทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้นแยกเป็น         ที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  ตั้งอยู่ริมถนนลพบุรี – บ้านเบิก   หมู่ที่  2  ระยะห่างจากอำเภอ เมือง  ลพบุรี ประมาณ   10  กิโลเมตร
         เนื้อที่
               มีเนื้อที่โดยประมาณ  18.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  11,831  ไร่
        ภูมิประเทศ
               พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
        อาณาเขต
              องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง   ดังนี้
                    ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมืองลพบุรี
                    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
                    ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท้ายตลาดและตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
                    ทิศตะว ันตก  ติดต่อกับตำบลลาดสาลี่  อำเภอท่าวุ้ง

เขตการปกครอง
             ตำบลโพธิ์ตรุแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน   โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เต็มพื้นที่ทั้ง   8   หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 – 8   ได้แก่
                    หมู่ที่  1  บ้านบ่อเงิน
                    หมู่ที่  2  บ้านบำหรุ
                    หมู่ที่  3  บ้านโรงหนอง
                    หมู่ที่  4  บ้านหนองแขม
                    หมู่ที่  5  บ้านไผ่แตร
                    หมู่ที่  6  บ้านสามบาท
                    หมู่ที่  7  บ้านไผ่หน้ากระดาน
                    หมู่ที่  8  บ้านโพธิ์ตรุ  
       ประชากรและพื้นที่
              ตำบลโพธิ์ตรุมีประชากรทั้งสิ้น    2,698   คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านบ่อเงิน

189

211

400

130

2

บ้านบำหรุ

160

174

334

109

3

บ้านโรงหนอง

73

85

158

60

4

บ้านหนองแขม

95

101

196

64

5

บ้านไผ่แตร

283

316

599

165

6

บ้านสามบาท

135

182

317

91

7

บ้านไผ่หน้ากระดาน

184

202

386

122

8

บ้านโพธิ์ตรุ

145

163

308

110

รวม

1,264

1,434

2,698

851

สภาพทางเศรษฐกิจ         อาชีพ
                ส่วนใหญ่ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
                      –  พื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน     11,304   ไร่
                      –  ครัวเรือนทำการเกษตร จำนวน         590     ไร่
        ข้อมูลด้านปศุสัตว์
                1.  พื้นที่ปศุสัตว์   จำนวน  527     ไร่
                2.  ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์มีจำนวน     45   ครัวเรือน      แยกเป็น
                     –  ไก่พันธ์เนื้อ   13 ครัวเรือน
                     –   สุกร   22 ครัวเรือน
        หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
                     –  ปั๊มน้ำมัน    1  แห่ง
                     –  โรงสีข้าว    1  แห่ง
                     –  อู่ซ่อมรถยนต์    2  แห่ง
                     –  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   3  แห่ง
                     –  ร้านจำหน่ายอาหาร   3  แห่ง
                     –  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์    3  แห่ง
                     –  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   12  แห่ง
                     –  หล่อเสาปูน    1  แห่ง
                     –  จำหน่ายปุ๋ยเคมี   1  แห่ง
                     –  รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  1  แห่ง
          สภาพทางสังคม          การศึกษา
ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา   2552-2553     โรงเรียนวัดไผ่แตร

ชั้น

ปีการศึกษา2552

ปีการศึกษา2553

อนุบาลปีที่  1

27

23

อนุบาลปีที่  2

24

24

ประถมศึกษาปีที่  1

13

22

ประถมศึกษาปีที่  2

17

14

ประถมศึกษาปีที่  3

13

14

ประถมศึกษาปีที่  4

9

13

ประถมศึกษาปีที่  5

9

7

ประถมศึกษาปีที่  6

22

10

เด็กเล็ก   3  ขวบ

41

44

รวม

168

171

              –  โรงเรียนประถมศึกษา   1  แห่ง
              –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล   1  แห่ง (ตั้ง ณ โรงเรียนวัดไผ่แตร)
              –  ศูนย์การเรียนชุมชน   1  แห่ง (ที่ทำการ อบต.โพธิ์ตรุ)
              –  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1  แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้าบำหรุ)
              –  หอกระจายข่าว   8  แห่ง
        สถาบันและองค์กรทางศาสนา
              –   วัด    2  แห่ง  
                  1.  วัดพลอยสุวรรณ     หมู่ที่  1
                 2.  วัดไผ่แตร หมู่ที่  5
        สาธารณสุข
              –   ข้อมูลด้านสาธารณสุข
              ตารางเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยจากโรคต่างๆ  ของตำบลโพธิ์ตรุ  อำเภอเมืองลพบุรี

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

2551

2552

 

โรคติดเชื้อและปรสิติ

8

77

 

เนื้องอกและมะเร็ง

 

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน

14

28

 

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการ และเมตะบอลึซึ่ม

40

76

 

ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม

48

23

 

โรคระบบประสาท

4

 

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

29

36

 

โรคหูและปุ่มกกหู

65

32

 

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

102

248

 

โรคระบบทางเดินหายใจ

479

402

 

โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคช่องปาก

34

38

 

โรคผิวหนัง  และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

35

37

 

โรคระบบกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง

112

153

 

โรคระบบสืบพันธ์   ร่วมปัสสาวะ

19

16

 

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และดูแลหลังคลอด

   
 

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด

7

 

รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด โครโมโซมผิดปกติ

2

 

อาการแสดงสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจวินิจฉัยที่ไม่สามารถจำ แนกโรคได้

299

243

 

อุบัติเหตุจากการขนส่ง  และผลที่ตามมา

 

สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้หายป่วยหรือตาย

3

–    สถานีอนามัยประจำตำบลโพธิ์ตรุ  (ม.5)   1  แห่ง
               –    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อย ละ    99
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               –  ที่พักสายตรวจ   1  แห่ง
               –  ป้อมยามตำรวจ  1  แห่ง
               –  ที่ทำการ  อปพร.  1  แห่ง
         บริการพื้นฐาน
         การคมนาคม
         การโทรคมนาคม
                    –  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต   1  แห่ง
                    –  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   7  แห่ง
         การไฟฟ้า
         ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  99%
         แหล่งน้ำ
         แหล่งน้ำธรรมชาติ   
                    –  ลำน้ำ    3  สาย
                    –  บึง,หนองและอื่นๆ (สระ) 3  แห่ง
        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                    –  ฝาย    1  แห่ง
                    –  บ่อโยก   26  แห่ง
                    –  สระน้ำ   2  แห่ง
        ประปา
                    –  ประปาหมู่บ้าน  8   แห่ง  11  ตัว
       ข้อมูลอื่นๆ
       มวลชนจัดตั้ง
                    –  อปพร.   1    รุ่น  50  คน
                    –  อสม.     1    รุ่น  50  คน
           การบริหารราชการในหน่วยงาน  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน    32   คน   มีพนักงานส่วนตำบล
10  คน   ลูกจ้างประจำ   1   คน   พนักงานจ้างตามภารกิจ    7   คน   จ้างเหมาบริการ   16   คน  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้
           ฝ่ายการเมือง   มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น   20   คน   ดังนี้
                   –  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ   1 คน
                   –  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  2 คน
                   –  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  1 คน
                   –  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  16 คน
          ฝ่ายข้าราชการประจำ    แบ่งออกเป็น   3   ส่วน   ดังนี้
                   –  สำนักงานปลัด   มีบุคลากรจำนวน 6 คน
                   –  ส่วนการคลัง   มีบุคลากรจำนวน 4 คน
                   –  ส่วนโยธา   มีบุคลากรจำนวน 1  ค น 
          ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
         1.  การรวมกลุ่มประชาชน
                   –  กลุ่มเกษตรกร   1  กลุ่ม   147      คน
                   –  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  1กลุ่ม  15  คน
                   –  กลุ่มยุวเกษตรกร  1  กลุ่ม  15  คน
                   –  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  3  กลุ่ม  30  คน
                   –  สมาชิกหมอดินอาสา   7  คน
                   –  สมาชิกอาสาสมัครเกษตรกร  17  คน
                   –  กลุ่มอาชีพ    4  กลุ่ม
                   –  กองทุนหมู่บ้าน  1  ล้านบาท  8   กองทุน/8,000,000 บาท
                   –  กองทุนหมู่บ้าน  1  แสนบาท  8   กองทุน/800,000 บาท
         2.  จุดเด่นของพื้นที่
                เป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให ้ไทยเป็นครัวโลก  ผลิตอาหารปลอดสารพิษ