โครงสร้างการบริหาร

ชื่อ-สกุล : นายถาวร   ทองนิ่ม

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
มือถือ 087-116-2716

ชื่อ-สกุล : นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ตำแหน่ง : ปลัด อบต.โพธิ์ตรุ
มือถือ 0918750605

ชื่อ-สกุล : นางปวิตรา แตงทอง

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

มือถือ 0823632039

ชื่อ-สกุล : นายมนัส เอี่ยมทรัพย์

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
มือถือ 098-535-1587

ชื่อ-สกุล : นายประภาส เอนกศิลป์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
มือถือ 083-158-0934