วิสัยทัศน์และยุทธศาตร์ นโยบาย

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลโพธิ์ตรุ
“ตำบลน่าอยู่ เกษตรกรรมเฟื่องฟู เรียนรู้ไม่จำกัด ประชาราษฎร์มีสุข”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาค วามยากจน
แนวทางที่ 1 เพิ่มรายได้ประชาชน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
แนวทางที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และนันทนาการ
แนวทางที่ 1 พัฒนาการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านตำบล
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 สนับสนุนงบประมาณและช่วยเหลือในการป้องกันอาชญากรรมและส ิ่งเสพติดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 5 จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้ประชาชนมีส ่วนร่วม
แนวทางที่ 6 พัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 8 ลดปัญหาด้านยาเสพติด
แนวทางที่ 9 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางที่ 4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
แนวทางที่ 5 พัฒนาด้านน้ำกิน น้ำใช้เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย