ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 0-3678-5103

กด 11 สำนักปลัด

กด 12 กองคลัง

กด 13 กองช่าง

กด 14 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กด 15 ปลัด อบต.

กด 16 นายก อบต

กด 17 แฟ๊กซ์

e-mail  photru_lri@hotmail.com 

เฟสบุ๊ค อบต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี

กลุ่มไลน์ไฟฟ้า ประปา 

กลุ่มไลน์ อบต.โพธิ์ตรุ