ผู้บริหาร

นายถาวร ทองนิ่ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นางปวิตรา แตงทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายมนัส    เอี่ยมทรัพย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายประภาส  เอนกศิลป์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ