[28/8/2563]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษี