[26/8/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง ราคากลางในงานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 (บ้านหมอเหน่ง) สะพานขนาด ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 16.30 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านหมอเหน่ง) ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ตารางปรับปรุง