[01/0102562] โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี