[13/02/2562] บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562