[13/02/2562] ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก