[19/3/2563]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลาง การก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดแคหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202.5 ตารางเมตร

ราคากลาง