องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (่มาตรฐาน ITA 2566 ข้อ O4)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ประกาศ อบต.โพธิ์ตรุ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โพธิ์ตรุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (มาตรฐาน ITA 2566 ข้อ O12) 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มาตรฐาน ITA 2566 ข้อ O11) 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (มาตรฐาน ITA 2566 ข้อ O13) 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564รอบ6เดือน

รายงานผล ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงานปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ