องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

วันฉัตรมงคล2566

     

               แบนเนอร์nogift66   Do Dont   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

         ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

    12000                        อบต.ต่อต้านทุจริต                        

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พ.ศ. 2566

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พ.ศ. 2565

 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

 

star1.ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

             1.1 โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

             1.2 อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

             1.3 สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

             1.4 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) (ไม่มี)

           

star2.ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

              2.1 ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

                     - ไม่มี

              2.2นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

                    - ไม่มี

              2.3แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)  

                     2.3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น

                    2.3.2 แผนจัดหาพัสดุ

                     2.3.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                     2.3.4 แผนงานอื่นๆ

             2.4 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4) (คลิ๊กที่นี่)

             2.5 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

                     - ไม่มี

             2.6 สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

                     - ไม่มี

             2.7 มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

                     2.7.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ

                     2.7.2 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน

                     2.7.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              2.8 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

                     2.8.1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา

                     2.8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) / การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

                     2.8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มี)

                     2.8.4 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                              (1) การจัดหาพัสดุ

                                   - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

                                   - แผนการจัดหาพัสดุ

                                   - รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคาฯ 

                                   - ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ  

                                   - สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8)ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน

                                   - รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ 

                                   - รายงานของผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

                              (2) การให้บริการประชาชน

                                   - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

                                   - เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)

                                   - สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

                                   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

                                   - หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

                                   - รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

                                   - รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

                              (3) การบริหารงานของหน่วยงาน

                                   - โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

                                   - วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

                                   - แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

                                   - ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

                                   - คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

                                   - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

                              (4) การบริหารงบประมาณ

                                   - แผนงาน โครงการและงบ ประจำปีของหน่วยงาน

                                   - หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ

                                   - รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

                                   - รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

                                   - รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.

                              (5) การบริหารงานบุคคล0

                                   - หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

                                   - รายงานผลการคัดเลือก/สรรหาบุคลากร

                                   - มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

                                   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

                                   - รายงานผลการประเมิน

                              (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                                   - หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

                                   - รายงานผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

                                   - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

                                   - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

 

                     2.8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ไม่มี)

                     2.8.6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ไม่มี)

                     2.8.7 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                     2.8.8 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                     2.8.9 รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

     

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ