องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

          ประกาศมาตรฐานทั่วปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

          ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

          ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

          ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงงานและพนักงานจ้าง

 

การพัฒนาบุคลากร

          ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

          ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

         ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

          ประกาศมาตราการสร้างขวัญกำลังใจและมาตราการลงโทษ

 

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ