องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

changewebpage

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

สำนักปลัด

งานธุรการ   (คู่มือสำหรับเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ-สารบัญ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง. อบต โพธิ์ตรุ

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการยกเลิกคำสั่ง

คู่มือปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

คู่มือปฏิบัติงานสารบัญ

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คู่มือสำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งานบริหารงานบุคคล  (คู่มือสำหรับนักทรัพยากรบุคคล)

คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือบำเหน็จบำนาญ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

คู่มือปฏิบัตินักทรัพย์

คู่มือวันลา

เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหาร

 

งานงบประมาณ (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ)

 คู่มือ สปสช

 คู่มือการจัดทำงบประมาณ อบต.

 

งานแผนพัฒนาท้องถิ่นและตำบล (คู่มือสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท

คู่มือจัดทำแผนชุมชน

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

กองคลัง

งานจัดเก็บรายได้  (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)

คุ่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการจัดเก็บรายได้ 

งานการเงินและบัญชี (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินฯ) 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี

งานพัสดุ (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ)

คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ2565

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

กองช่าง

งานโยธาและผังเมือง งานไฟฟ้า งานประปา (คู่มือสำหรับนายช่างโยธา, นายช่างไฟฟ้า)

คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง

 

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการยกเลิกคำสั่ง

คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ของอบต.โพธิ์ตรุ (่ระบบ joomla) สำหรับแอดมิน

(่มาตรฐาน ITA 2566 ข้อ O14)

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ