องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้มีสิทธิกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตร
ประจำตัวคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ให้ดำเนินการตามแนวทางการโอนเงิน ดังนี้
๑. โอนเข้าบัญชีร่วมของผู้มีสิทธิ ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุกับผู้ดูแล โดยผู้มีสิทธิต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
พร้อมจัดส่งเอกสารให้สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ดังนี้
๑.๑ หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น 
๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๔ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารอื่น
๑.๕ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก
กระแสรายวัน (ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำอมทรัพย์พิเศษ/ บัญชีที่มีเงื่อนไข ที่จะรับเงินสวัสดิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๖ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

๒.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ให้รับโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแทน โดยผู้มีสิทธิต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมจัดส่งเอกสารให้สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ดังนี้
๒.๑ หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น (แบบ ๒)
๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินโอนสวัสดิการแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๔ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารอื่น
ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๕ สำเนาหน้าสมุดบัญชีงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน (ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำออมทรัพย์พิเศษ บัญชีที่มีเงื่อนไข) ที่จะรับเงินสวัสดิการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถประสานงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสายทิพย์ ศรีสมบูรณ์
โทรศัพท์ ㆍ ๐๓๖๗๗ ๐๑๕๔ ต่อ ๓๑๔ หรือ ๐๘ ๗๑๒๑ ๐๑๔๑

หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ 1หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ 2หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ 3

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ